Obchodní podmínky

MAMA marketing, s.r.o.
se sídlem Smetanova 757/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ 60701048, DIČ CZ60701048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14663
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese
www.vindom.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající a provozovatelkou internetového obchodu je společnost MAMA marketing, s.r.o. se sídlem Smetanova 757/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ 60701048, DIČ CZ60701048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14663 (dále jen „prodávající“).

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vindom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Zbožím se rozumí zboží z nabídky podávajícího, které je prodáváno prostřednictvím webové stránky. Je-li to u daného zboží uvedeno, je třeba objednat určité minimální množství zboží. Dle zákona č. 379/2005 Sb. je prodej alkoholických nápojů (vína) zakázán osobám mladším 18 let. Při navštívení webové stránky bude kupující vyzván k ověření této skutečnosti. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

1.4. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jaké jako „kupující - spotřebitel“).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost  živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, není spotřebitelem a bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele (dále také jako „kupující - podnikatel“).

Tyto obchodní podmínky upravují odlišně některá práva a povinnosti pro spotřebitele a pro podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro spotřebitele i pro podnikatele, jsou tyto osoby dále společně označovány jako „kupující“.

1.5. Kupní smlouva je pro účely těchto obchodních podmínek vymezena jako dvoustranné právní jednání, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží z nabídky prodávajícího uvedené v internetovém obchodu) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 občanského zákoníku. Kupní smlouva může být uzavřena elektronickou formou postupem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek.

1.6. Odpovědnost za správnost a pravdivost všech údajů uvedených v objednávce nese kupující a kupujícím sdělené údaje budou prodávajícím považovány za správné.

1.7. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. V případě změny zákonné úpravy bude prodávající postupovat zákonným způsobem.

1.8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se českým právem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.9. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a že s nimi ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky výslovně souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou kupujícímu k dispozici při realizaci objednávky a budou v navazující komunikaci zaslány kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.11. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží z nabídky prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

1.12. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a to i elektronicky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.13. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.14. Při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím - podnikatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

1.15. V rámci právního vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat osobní údaje kupujícího. Podmínky ochrany osobních údajů jsou v upraveny v samostatném dokumentu.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného prodlení aktualizovat, a to vždy nejpozději před objednávkou kupujícího. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. U zboží je uvedena cena bez daně z přidané hodnoty i s daní z přidané hodnoty, kdy tato cena je včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na balné a doručení zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Na webovém rozhraní obchodu mohou být dále uvedeny další podmínky uzavření kupní smlouvy, zejména omezení oblasti rozvozu a upřesnění doby rozvozu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • druhu zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

to vše dále společně jako „objednávka“.

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Smluvní vztah - kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím s ohledem na znění článku 3, bodu 3.3. těchto obchodních podmínek, vzniká v případě zboží s uvedenou cenou okamžikem, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

3.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to na elektronickou adresu kupujícího, nebo ho bude kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí zejména (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) informaci o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky kupujícím.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a pro případ, kdy prodávající bude mít pochybnosti o skutečné identitě kupujícího, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Nebude-li k dispozici pouze část objednaného zboží, je prodávající oprávněn dle svého uvážení dodat kupujícímu tu část zboží, kterou má k dispozici. V takovém případě je kupující povinen uhradit kupní cenu pouze za skutečně dodané zboží. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

3.11. Kupující má možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu přijetí objednávky.

3.12. Veškeré objednávky zboží učiněné prostřednictvím webové stránky jsou považovány za závazné. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.13. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny dle prodávajícím umožněného a kupujícím zvoleného způsobu úhrady při realizaci objednávky, zpravidla před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká zejména požadavků na dodání speciálního zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající započne s plněním dle kupní smlouvy po uhrazení zálohy kupujícím.

4.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

4.3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti bezodkladně po jejím zjištění. Kupující bere dále na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na zboží, které není v pevné nabídce e-shopu.

4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které jsou popsány na webové stránce obchodu. Tamtéž jsou popsány i možnosti přepravy, cena přepravy, případná omezení možných míst dodání a předpokládaný termín doručení. Celková částka nákladů na přepravné a balné je kupující oznámena před uzavřením kupní smlouvy a kupující je povinen tyto náklady uhradit společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby není prodávající povinen do okamžiku připsání kupní ceny na jeho účet zboží kupujícímu odeslat. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající nezaručuje okamžitou skladovou dostupnost všech položek zboží. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter.

5.2. Zboží, u něhož je uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle zpravidla do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li v potvrzení uveden nebo jiným způsobem, zejména v rámci objednávky učiněné na webovém rozhraní obchodu, sjednán jiný termín. Pokud kupující vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, případně je kupující obeznámen s tím, že v termínu uvedeném pro doručení zboží nebude přítomen na adrese dodání, doporučuje prodávající tento požadavek či jinou skutečnost uvést v "poznámce" objednávkového formuláře.

5.3. Kupující je povinen zboží převzít.

5.4. Pro případ, že zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v internetovém obchodě nebo prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.

5.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, bude zboží uskladněno v provozovně prodávajícího a zde připraveno k osobnímu vyzvednutí. Na kupujícího přechází nebezpečí škody. V tomto případě je kupující povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5.8. Při převzetí zboží od přepravce nebo od prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (množství zboží, neporušenost pásky, neporušenost obalů zboží i zboží samotné). Až poté kupující potvrdí přepravní list, dodací list nebo jiný doklad o převzetí a předání zásilky, kdy tím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo dodáno nepoškozené. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci nebo prodávajícímu a zapsat do dokladu o dodání. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce nebo prodávajícího převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce nebo prodávajícího převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce nebo jiném dokladu o doručení. Pro tento případ prodávající doporučuje provést fotodokumentaci poškození a obalu.

5.9. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího objednavky@vindom.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a přiložit fotodokumentaci a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

5.10. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, a případná reklamace poškozeného zboží může z tohoto důvodu být zamítnuta.

5.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, případně odkazem na podmínky zvoleného dopravce.

5.12. V případě vyzvednutí nebo doručování objednávky, jež byla uhrazena předem, může prodávající požadovat sdělení čísla objednávky a předložení dokladu totožnosti, a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení identifikačního dokladu může prodávající odmítnout zboží vydat.

 

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - spotřebitele okamžikem převzetí zboží od přepravce.

6.2. U kupujícího - podnikatele odevzdá prodávající zboží předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele a umožní kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího - podnikatele přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

6.3. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SE SPOTŘEBITELEM

7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) může kupující - spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ve spojení se zákonem o ochraně spotřebitele.

7.2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu případně se jedná o zboží atypické (zakázková výroba). Dále nelze dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. v případě vína či jiných nápojů neporušené a neotevřené lahve s plným obsahem, včetně veškerého dodaného příslušenství, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

7.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@vindom.cz .

7.5. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácení zboží není možné „na dobírku“, toto nebude prodávajícím převzato. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

7.7. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li tedy vrácené zboží uvedeným způsobem poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v zejména v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY S PODNIKATELEM

8.1. Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ustanovení § 2001 a následujících.

8.2. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.3. Neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. PRÁVA Z V DNÉHO PLNĚNÍ J KOST PŘI PŘEVZETÍ

Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny v reklamačním řádu.

 

10. DALŠÍ PRÁV POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišƛuje v prvé řadě prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@vindom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Kupující - spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou se vždy, i pro případ že je obsažen mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí českým právem a k projednání a rozhodnutí sporů vzniklých na základě této kupní smlouvy jsou vždy příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

12.2. Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před podmínkami tohoto reklamačního řádu.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na webové stránce, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální.

12.5. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a formulář pro uplatnění vad. Kupující bude dále informován o zpracování osobních údajů.

12.6. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30. 4. 2020, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího, provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na webové adrese. Toto znění obchodních podmínek nahrazuje veškerá jejich předchozí znění.

V Brně dne 4. 8. 2020