Informace o zpracování osobních údajů

Správce:

MAMA marketing, s.r.o.
se sídlem Smetanova 757/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ 60701048, DIČ CZ60701048
dále také jen správce

Správce tímto informuje své obchodní partnery z řad potenciálních i stávajících zákazníků na internetového obchodu umístněného na internetové adrese www.vindom.cz (dále také jen „subjekt údajů“ nebo „smluvní partner“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

1. Plnění povinností z uzavřené smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy
Správce shromažěuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:

 • identifikační údaje, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 • kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují kontakt se subjektem údajů, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a kontakt na sociálních sítích
 • nastavení, kterými se rozumí údaje v zákaznickém účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
 • bankovní spojení a údaje o úhradách plnění ze smlouvy
 • záznamy o komunikaci, které mohou obsahovat údaje o osobách oprávněných jednat za subjekt údajů, včetně jeho zaměstnanců, v rozsahu, který tato osoba sama uvede (například v patičce e- mailu a podobně),
 • údaje chování o subjektu údajů na webu, zejména zboží a služby, které jsou zobrazeny, odkazy, na které je klikáno, způsob pohybu po webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého je web prohlížen, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • další informace, s nimiž se Správce seznámí v průběhu smluvního vztahu, které se mohou týkat přímo subjektu údajů či dalších osob.

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu, není-li Správci zákonem (zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňové a účetní předpisy) uloženo jejich uchování po dobu delší.
V souvislosti s plněním smluvních povinností Správce jsou dále plněny zákonné povinnosti (uchovávání daňových a účetních odkladů) a získané osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem oprávněných zájmů Správce, zejména za účelem kontroly a doložitelnosti plnění, možnosti vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků, nabídek ve formě přímého marketingu či ověřování bonity.

2. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů, byl-li udělen. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

3. Používání internetových stránek a cookies

I naše webové stránky využívají malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Cookie je datový soubor, který se z naší webové stránky ukládá do Vašeho elektronického zařízení (PC/NTB/tablet/chytrý telefon͙). Tento soubor identifikuje specifické informace, které mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, stránka, ze které návštěvník přišel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prohlížeče a HW. Funkčnost souborů cookies je buě ukončena na konci internetové relace po odpojení zařízení od webových stránek nebo vyprší po určité stanovené době. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookies vždy používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici. Většinou používáme tyto typy souborů cookies, které:

 • Vám pomáhají webové stránky užívat. Zjišƛují, jestli jste přihlášeni a pokud ano usnadní Vám přístup do našeho e-shop, nastaví odpovídající prostředí a funkce, hlídají stav nákupního košíku, zajišťují, že se nemusíte přihlašovat stále znovu.
 • Vám umožňují vyjádřit svůj názor například na sociálních sítích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete nebo tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.
 • Nám pomáhají zjišƛovat co vyhledáváte, takže při Vašem internetovém brouzdání se zobrazené reklamy budou více týkat Vašich preferencí.
 • Nám pomáhají porozumět nákupnímu chování Vás-našich zákazníků a návštěvníků. Na základě těchto analýz neustále vylepšujeme nejen naše webové stránky, ale také nabídku našich produktů a služeb tak, aby nakupování pro Vás bylo co nejsnazší a nejpříjemnější.

Používáme cookies Google nalytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc.. Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008. Naše webové stránky rovněž využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“. Další informace naleznete na https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Pokud se nejedná o tzv. nezbytné cookies, můžete kdykoliv změnit nastavení svého zařízení - používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsou zde:

Bližší informace mohou být k dispozici na internetové stránce e-shopu.

4. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Správce poskytne na vyžádání. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (tj. země mimo EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) ani mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy je předání těchto osobních údajů nutné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům (příjemci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem.

5. Práva subjektu údajů související se zpracováním

Subjekt údajů má právo:

 • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
 • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy požádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

6. Kontaktní údaje Správce

MAMA marketing, s.r.o.
Smetanova 757/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ 60701048, DIČ CZ60701048

Kontaktní osoba: David Mádr
E-mail: david.madr@mama.cz

7. Aktualizace

Subjekt údajů bere na vědomí, že jakékoliv aktualizace těchto informací budou správcem zveřejněny na

adrese: www.vindom.cz Správce není povinen o těchto aktualizacích informovat jiným způsobem.

Verze 1.1

Zpracovaná ke dni 30. 4. 2020

MAMA marketing, s.r.o